Контакт

Goten Publishing

Пролет 25 | 1000 Скопје | Македонија

тел: +389 2 3066 513     факс: +389 2 3065 129


главен уредник: Владимир Јанковски

тел: +389 75 441 763

contact@gotenpublishing.com