Новости

Почнува првата сесија на Академијата за литературен менаџмент и промоција на преводите

Првата сесија на Академијата за литературен менаџмент и промоција на преводите почнува на 13 мај во Струга. Академијата е дел од проектот Balkan Translations Collider и нејзината цел е да ги истражува начините за надминување на нерамномерноста на размената на книжевните преводи во Европа.

Програмата на академијата се состои од презентации, панел-дискусии и интерактивни работилници предводени од професионални кои имаат искуство во издаваштвото и културната политика. Академијата ќе создаде заедница на професионалци од областа на литературниот менаџмент од Балканот и другите делови од Европа, чија цел е да имаат активна улога во меѓународната литературна комуникација.

За сите поврзани настани, следете ги нашите социјални медиуми.    

#BalkanTranslationsCollider #BalkanTranslationsColliderAcademy

#CreativeEurope4Books

The first session of the Translations Collider Academy on Literary Management and Translation Promotion is just around the corner, launching on May 13 in Struga, North Macedonia. The Academy is part of the project Balkan Translations Collider and aims to explore ways to overcome the imbalances in the literary translation traffic in Europe.

The Academy’s programme comprises of presentations, panel discussions and hands-on workshops mentored by experienced book and cultural policy professionals. The Academy will create a community of literary management professionals from the Balkans and other parts of Europe, who are committed to play a part in the international literary communication.

Follow our social networks for Academy-related news.

#BalkanTranslationsCollider #BalkanTranslationsColliderAcademy

#CreativeEurope4BooksОстави Коментар