Новости

Поклонение

Романот Поклонение е базиран на хрониките за Првата крстоносна војна во 11-тиот век, со Ерусалим како сон во нивните глави. Романот зборува за важноста на меѓучовечките односи, како и за лојалноста, љубовта, пријателството. Интересните медитативна визии, внатрешните монолози и особено прашањето поради кои идеали луѓето решиле да заминат на поклонение и да се изложат на големо страдање, го создава психолошкиот преглед на внатрешниот свет на крстоносците, во исто време давајќи добар преглед на тоа како била планирана крстоносната војна, изведена и образложена. Книгата е своевидна карта и хронологија на оваа крстоносна војна; тоа е длабок поглед во историјата на европската мисла со продорна психологија, а сепак тоа е, исто така, и интензивен историски трилер, повторно многу живописен, со измешани чувства од долгитеденови на патување и водење битки, со вкусот на крвта и копнежот за љубов. Алексеев не пишува само за собитијата  што одамна ги нема, тој пишува за крстоносните војни, без разлика дали се средновековните или оние од  денешенните времиња, конфликтите меѓу Истокот и Западот, со уникатен и убави јазик.

The Pilgrimage

The novel is about the importance of human relations as well, of loyalty, love, friendship, and the accuracy of the reconstruction of the medieval world tells us the story of the inner values of that time. Interesting meditative visions, inner monologues and the question of what ideals made people go and suffer is like a psychological review of the inner ideals of the crusaders, at the same time giving a good overview of how a crusade was planned, directed and reasoned. It is a deep look into the history of European thought with penetrating psychology, and yet it is also an intense historical thriller, again very vivid, mixed with the feeling of long days of travelling and battles, the taste of blood and yearning for love. Aleksejev does not write only about things long gone, he writes about the crusades, whether the medieval ones or those of the present day, the conflicts between the East and the West, in very original and beautiful language. In 2010 this novel won him the European Union Prize for Literature.


EU_INFO_TIITТијт Алексеев

Тијт Алексеев, естонски романсиер и драмски писател, роден во 1968 година, дипломирал историја на Универзитетот во Тарту, каде што исто така се здобил со магистратура по средновековна историја. Тој работел како дипломат во Париз и Брисел, а во моментов живее во Талин. Неговиот прв расказ, Мирот од Тарту ја освои годишната награда на естонското книжевно списание Луминг во 1999 година. На Белото Кралство, трилер чие дејство се одвива во Париз и во Авганистан во 1980 година, му беше доделена награда Бети Алвер во 2006 година за најдобар дебитантски роман. Во 2011 година, тој го објави третиот роман Упориште. Неговата прва пиеса Легионери, за паднатите борци на Естонската легија, се појави во 2010 година и беше премиерно прикажана во 2013 година во Раквере. Таа ја доби книжевната награда Вирумаа во 2011. Уште една историска драма, Кралевите беше објавена во 2014 година и го тематизира убиството на четирите естонски кралеви за време Ѓурѓовденското востание (1343). Од април 2016 година, Тијт Алексеев е претседател на Друштвото на писатели на Естонија.

Tiit Aleksejev

Tiit Aleksejev, Estonian novelist and playwright, born in 1968, graduated in history from the University of Tartu, where he also obtained a master’s degree in medieval history. He has worked as a diplomat in Paris and Brussels, and currently lives in Tallinn. His first short story, The Peace of Tartu won the annual award from the Estonian literary magazine Looming in 1999. The White Kingdom, a thriller whose action unfolds in Paris and retrospectively in Afghanistan in the 1980s, was awarded the Betti Alver Award in 2006 for the best debut novel.  In 2011, he published a third novel Stronghold.  His first play Legionaries, about the fallen soldiers of the Estonian Legion, appeared in 2010 and premiered in 2013 in Rakvere. It received the Virumaa Literary Award in 2011. Another historical play, Kings was published in 2014 and is about the murder of the four Estonian kings during the St. George’s Night Uprising (1343). Since April 2016, Tiit Aleksejev is the chairman of the Estonian Writers´ Union.


k4Роберт Алаѓозовски, преведувач

Роберт Алаѓозовски (1973) е самостоен истражувач, писател, критичар и преведувач. Докторанд од областа на културниот менаџмент на Економскиот факултет при Универзитетот во Скопје. Уредник во издавачката куќа Готен. Магистер е на компаративна литература на скопскиот универзитет. Автор е на пет книги и на преку педесет теориски и есеистички статии и студии од областа на книжевноста, филмот, културната политика. Асистент е на Европската диплома за управување на проекти од културата на Асоцијацијата Марсел Хиктер од Брисел. Член е на друштвото на Независни писатели на Македонија. Уредник е во списанието Наше Писмо. Бил претседател на Оракл мрежата на европски менаџери во културата со седиште во Брисел во максималните три мандати од 2005 до 2014 година. Еден од основачите и проектните менаџери во култниот независен културен центар Точка. Бил вклучен во многу проекти од областа на културата и младите: за културна децентрализација, интеркултурализам, регионална и меѓународна соработка. Постојано преведува и редактира преводи од англиски, бугарски и српско-хрватски.

Robert Alagjozovski, translator (1973) – Skopje based free lance writer, researcher, cultural manager, art and culture critic. PHD candidate at the Faculty of Economy, Skopje University, from the field of cultural management. M.A. in Comparative literature from the Faculty of Filology, Skopje University. Author of four books and dozen of studies from Philology, Film and Cultural Policy. He is trainer at the Marcel Hicter’s European Diploma in Cultural Project Management. Member of Independent writers of Macedonia and of the editorial board of Sarajevo notebooks. He has translated several important books from English, Bulgarian and Serbo-Croatian. He has revised translations for Templum, Open Society Institute, Magor, Tabernakul, Traduki.


EU_INFO_TIIT_Audience

Audience_Tijt_EU_infoШто е ново под сонцето: историја, геополитика, љубов и војна? – Промоција на романот Поклонение и интелектуална дискусија – Тијт Алексеев (Естонија), Гоце Смилевски, ЕУ Инфо Центар / What is new under the Sun: history, geopolitics, love and war? – Promotion of a novel and Intellectual discussion – Tiit Alekseyev (Estonia), Goce Smilevski, EU Info Center, 23.09.2016

Promotion_Tijt_Struga

Signing_Struga)Tijt

Што е ново под сонцето: историја, геополитика, љубов и војна? – Промоција на романот Поклонение Струга, Дом на култура,/ What is new under the Sun: history, geopolitics, love and war? – Promotion of a novel, Tiit Alekseyev (Estonia), Struga, House of culture, 22.09.2016


creativna evropa

“This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”

Проектот е подржан од Европската комисија.Содржината на публикацијата е единствена одговорност на Издавачката куќа Готен и на никаков начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Европската комисија. “With the support of the Creative Europe Programme of the European Union” „Со поддршка на програмата Креативна Европа на Европската унија“Остави Коментар