Новости

Translations Collider Academy 2022 – запознајте ги говорниците

Во текот на првата сесија на Академијата за менаџмент во книжевноста и промоција на преводот говорниците ги споделија своите успешни приказни и одржаа предавања и работилници поврзани со поддршката на преводите, улогата на книжевните агенти, новите пристапи во комуникацијата во културата итн.  

Тие Академијата ја опишуваат како:

– Корисно и плодно искуство;

– Проникливо искуство;

– Прекрасно искуство со многу интеракција, многу добри прашања и многу забава. 

Слушнете повеќе од учесниците на Академијата за менаџмент во книжевноста и промоцијата на преводот, прва сесија, во видеото.  

Видео © Stampedo Production

The Academy is part of the project Balkan Translations Collider co-funded by the Creative Europe programme of the European Union.

#CreativeEurope4Books

#BalkanTranslationsCollider

* * *

Translations Collider Academy 2022 – Meet the Speakers

During the first session of the Translations Collider Academy the speakers shared success stories and offered lectures and workshops on the topics of translation funding, the role of the literary agents, new approaches in cultural communication and much more.

They describe the Academy as:

‘A useful and fruitful experience’

‘An insightful and enlightening experience’

‘A gorgeous experience with a lot of interaction, a lot of good questions and a lot of fun’

Hear more from the speakers at the Translations Collider Academy, Session 1 in the video.

Video © Stampedo Production

The Academy is part of the project Balkan Translations Collider co-funded by the Creative Europe programme of the European Union.

#CreativeEurope4Books

#BalkanTranslationsColliderОстави Коментар